Byggefakta forside

Kommunale Byggeprojekter

Med rapporten "Kommunale Byggeprojekter" får du overblik over kommunernes investeringer i byggeprojekter de kommende fire år.

Kommunale Byggeprojekter giver et unikt og detaljeret indblik i de 98 kommuners bygge- og anlægsinvesteringer for indeværende år og tre år frem i tiden. Rapporten indeholder nøgletal for samtlige 98 kommuner med totale anlægssummer, antal projekter samt anlægsaktivitet pr. indbygger. Ligeledes listes de største aktuelle anlægsprojekter for hver kommune.

Rapportens perspektiv er "Kunden i fokus", dermed er fokus ikke på finansieringen af anlægsinvesteringerne, men på kommunen som bygherre – den der i praksis forvalter investeringerne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få direkte besked, når næste kommunerapport er klar.

Få et detaljeret indblik i samtlige
98 kommuner og se:

  • Antal projekter
  • Totale anlægssummer
  • Nøgletallet ”aktivitet pr. indbygger”
  • Byggerier fordelt på hovedgrupper (typer projekter)
  • Hvornår projekterne bliver igangsat
  • De 10 største projekter for hver enkelt kommune
  • Datagrundlag af højeste kvalitet

Hent rapporten her

Få et overblik over de kommunale byggeprojekter de kommende fire år
Byggefakta - Kommunale Byggeprojekter 2020-2023-forside2-1

Skarp research
og data af høj kvalitet

Kommunale Byggeprojekter udkom for første gang i juni 2014. Siden da er rapporten udkommet en gang om året, ligeledes i juni. Rapporten bliver til efter, at vores researchteam har gennemgået og verificeret samtlige 98 kommuners investeringsplaner. Alle planer er gennemgået i detaljer af researchafdelingen hos Byggefakta, og projekter, der indgår i rapporten, er registreret på baggrund af telefoninterviews med kommunernes forvaltninger. Herefter har kommunernes økonomiafdelinger haft data til gennemgang og korrektur.

Data fra Danmarks største Projektdatabase

Data fra Danmarks
største Projektdatabase

Datagrundlaget er et udtræk fra vores Projektdatabase med både private og offentlige bygge- og anlægsprojekter i Danmark, der løbende vedligeholdes med ca. 900 opdateringer eller nye projekter hver uge. Projektdatabasen er Danmarks største projektdatabase, som indeholder projektoplysninger om mere end 13.000 aktive byggeprojekter.

Investeringsplanerne er som nævnt en af hovedkilderne til rapportens data, men opgørelserne har væsentlige forskelle:

Yder kommunen blot tilskud til et projekt, vil det ikke fremgå i rapporten. Er projektet delvist finansieret af stat, region eller fonde, vil det til gengæld indgå med den fulde anlægssum. Ligeledes indgår takst- og lånefinansierede projekter.

Investeringerne er i rapporten periodiseret efter den forventede udførelsesperiode.

Den opgjorte investering for de enkelte projekter kan afvige, da tallene som udgangspunkt kun medregner udgifter til anlæg (inkl. indretning) og planlægning, men ikke grundkøb, genhusning mv.

Få alle de nyeste tal i rapporten – klik her

Projektdatabasen indeholder oplysninger om mere end 13.000 byggeprojekter

Uddybende bemærkninger
til datagrundlaget

Projekter markeret med "Pulje" er rådighedsbeløb, der ikke er afsat til et konkret projekt. De indgår i rapporten, da de repræsenterer en forventet anlægsinvestering. Puljerne er i videst muligt omfang nedskrevet med de konkrete projekter i rapporten, der forventes finansieret af puljemidler. 

Enkelte projekter er endnu ikke fuldt finansieret i kommunernes investeringsplaner, men medregnes såfremt de forventes at blive finansieret i kommende budgetforhandlinger.

Nogle projekter (fx skybrudsplaner) planlægges som fælles projekt mellem kommune og en anden part (fx forsyningsselskab).

Projekterne indgår med den totale anlægssum, og kommunens andel er angivet med note. 

Det skal pointeres, at der er forskellig praksis i enkelte kommuner for, i hvor høj grad de selv gennemfører projekter som bygherrer, eller om opgaven overlades til eksempelvis et alment boligselskab.

Komparativ analyse

Gratis rapport
med værdifulde
nøgletal

Rapporten er en komparativ analyse med direkte sammenlignelige værdier for, hvor meget kommunen bygger i forhold til antal indbyggere i kommunen, hvilket er illustreret med nøgletallet "Aktivitet i kr. per indbygger". Rapporten viser således ikke kommunernes samlede investering per indbygger, men blot hvor stort et beløb kommunen som bygherrer råder over per indbygger.

Kommunale Byggeprojekter, som i daglig tale ofte omtales som kommunerapporten er gratis tilgængelig. Du kan downloade den nyeste version direkte fra vores hjemmeside. Søger du en ældre version, er du velkommen til at skrive til os på mail info@byggefakta.dk – og fortælle os, hvilken version du ønsker.

Download
Kommunale Byggeprojekter

Rapporten er udarbejdet af vores researchafdeling, der hver dag overvåger og indsamler information om igangværende og kommende byggeprojekter.

Den dækker det professionelle marked for byggeri i Danmark og er baseret på data fra ca. 100.000 research-interviews fordelt på mere end 13.000 byggeprojekter.